Artikel 1 – ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van alle opdrachten van de opdrachtgever aan Schade Service Management vof(hierna te noemen SSM), alsmede op al hetgeen zich naar aanleiding van of in verband met de opdrachten mocht voordoen.

2. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “de opdrachtgever”, zijn daaronder mede begrepen alle opdrachtgevers die tesamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

Artikel 2 – ONDERSTEUNINGS-OPDRACHT

1. Tenzij bij de opdrachtverstrekking uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen of indien uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, omvat de opdracht steeds:
A – ondersteuning en hulp bij de beoordeling van verzekerbare risico’s die door de opdrachtgever worden gelopen ;
B – vaststelling van de aard, omvang en schadegrootte alsmede de oorzaak van de door gedupeerde geleden schade;

Artikel 3 – BIJKOMENDE OPDRACHTEN

1. Behalve de ondersteunings-opdrachten, als bedoeld in artikel 2, kunnen aan SSM ook andere of bijkomende opdrachten worden verstrekt, zoals opdrachten tot het verrichten van taxaties, vóórtaxaties, vóóropnamen van bouwprojecten, technische inspecties, nader technisch onderzoek, of tot het uitoefenen van regres, het geven van adviezen, het verrichten van toezichtwerkzaamheden en dergelijke en het middels een risico-preventie-rapport, tijdens een momentopname, in kaart brengen van verzekerbare risico’s van opdrachtgever.

2. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “opdracht” worden daaronder begrepen zowel de ondersteunings-opdracht, als de andere bijkomende opdrachten, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Artikel 4 – SCHADEMELDING

1. De aanvaarding van de schademelding/opdracht wordt door SSM terstond, althans zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bevestigd, met omschrijving van het schadegeval en levering van het wachtwoord om de afhandeling van de schade stap voor stap te kunnen volgen op de website van SSM.

Artikel 5 – VERPLICHTINGEN VAN SSM

1. SSM zal de door hem aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals van hem als onpartijdig expert en vertrouwensman mag worden verwacht.
2. SSM is verplicht tot geheimhouding jegens derden van wat hem bij de aanvaarding en uitvoering van de opdracht ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van zijn rapport aan de opdrachtgever.
3. SSM staat er voor in dat de tot zijn onderneming behorende medewerkers van wie hij bij de uitoefening van de opdracht gebruik maakt, zich naar diezelfde regels gedragen.

Artikel 6 – GEASSUMEERDE DESKUNDIGEN

Indien en voor zover SSM dat nodig acht voor een uitvoering van de opdracht, zal hij zich, na verkregen toestemming van de opdrachtgever, binnen het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en SSM in naam van de opdrachtgever kunnen doen bijstaan door één of meer geassumeerde deskundigen. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de opdrachtgever. SSM zal zich ervoor inspannen, dat de aldus geassumeerde deskundige zich verbindt om hetgeen in artikel 5 is bepaald evenzo na te komen.

Artikel 7 – GEGEVENS VAN DE OPDRACHTGEVER

1. Bij of zo spoedig mogelijk na het verlenen van de opdracht of schademelding verstrekt de opdrachtgever aan SSM al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van zijn taak.
2. SSM draagt niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 8 – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

1. Ingeval van tussentijds beëindiging met wederzijdse toestemming zal de opdrachtgever aan SSM en een eventueel ingeschakeld geassumeerde deskundigen de reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden vergoeden na ontvangst van een schriftelijk verslag over de reeds verrichte werkzaamheden

Artikel 9 – RAPPORT

1. Aan het slot van de opdracht brengt SSM aan de opdrachtgever schriftelijk rapport uit van zijn bevindingen en, in het voorkomende geval, van de schaderaming/begroting van het schadebedrag of de schadebedragen. Indien een redelijke of gangbare termijn niet gehaald kan worden, zal SSM overleg plegen met de opdrachtgever.
2. Telkens wanneer de situatie dat vereist, dan wel dat partijen dit zijn overeengekomen, brengt SSM een tussenrapport uit aan de opdrachtgever.
3. De opdrachtgever zal alle vertrouwelijke informatie, die hij ter zake van SSM zal ontvangen, als strikt vertrouwelijk behandelen en daarvan bij of jegens derden geen gebruik maken zonder voorafgaand overleg met de directie van SSM.

Artikel 10 – BEËINDIGING EN BEWAARPLICHT

1. De werkzaamheden van SSM eindigen bij een losse opdracht met de indiening van zijn dossier afsluitende rapportage met betrekking met tot de door hem aanvaarde opdracht waarbij de opdrachtgever heeft aangegeven geen gebruik van SSM meer te willen maken.
2. SSM zal, indien gewenst en het verzoek daartoe is gedaan, alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, aan opdrachtgever verstrekken. Indien deze stukkenn niet zijn opgevraagd zal SSM deze bewaren tot 3 jaar na de verkregen opdracht. Na het verstrijken van deze periode zullen de stukken door SSM worden vernietigd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11 – FACTUUR

1. Behoudens tussentijdse nota’s voor bij de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten, zal SSM bij zijn dossier afsluitende rapportage de factuur ter zake van zijn werkzaamheden aan de opdrachtgever doen toekomen, welke binnen 8 werkdagen daarna zal dienen te zijn voldaan.

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID

1. SSM zal jegens zijn opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in artikel 12 lid 2 is bepaald en hetgeen in artikel 13 van deze voorwaarden is bepaald, aansprakelijk zijn voor de door hem of door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde medewerkers bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten. Onder fouten worden verstaan onjuistheden, misslagen en omissies die door een vakbekwaam schaderegelaar / expert onder de omstandigheden van het concrete geval hadden moeten worden vermeden. De aansprakelijkheid zal worden beperkt tot maximaal het factuurbedrag die voor onderhavig dossier is rekening is of zal worden gebracht.

2. Voor de gevolgen van fouten, voor zover die zijn toe te rekenen aan een in overleg met de opdrachtgever geassumeerde deskundige, als bedoeld in artikel 6, zal SSM nimmer aansprakelijk zijn.

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT

Op de contractuele verhouding tussen de opdrachtgever en de expert is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.

Artikel 14 – ARBITRAGE-CLAUSULE

In geval van geschil tussen partijen over de opdracht en/of haar uitvoering en over daarmee samenhangende geschilpunten, hetwelk niet in der minne tot oplossing wordt gebracht, zal het geschil met uitsluiting van de gewone rechter aan arbitrage worden onderworpen volgens de regels van de:

Stichting Nederlands Arbitrage Instituut
Weena 666
3012 CN ROTTERDAM
Postbus 190
3000 AD ROTTERDAM
telefoon 010-4042200
Algemene Voorwaarden